موږ سره تماس وونيسۍ

تيليفون 93 77 017 1717 پته Street 7, House # 331, Taimani, Kabul, Afghanistan
زه دا منم چې د شبکې د مخابراتو وټاکل شي.